Statut

Statut Fundacji Global.Lab

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Global.Lab”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Adama Traczyka i Dominikę Gmerek, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusz Olgi Smardzewskiej-Dejak w Warszawie dnia 28 stycznia 2015 r., repertorium nr A 2/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
4. Fundacja może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy do Spraw Zagranicznych.

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 6

Celem działania Fundacji jest:
a. poszerzanie wiedzy na temat stosunków międzynarodowych szczególnie polityki pozaeuropejskiej oraz pozaeuropejskiej myśli politycznej i społecznej w społeczeństwie polskim,
b. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na globalne problemy polityczne, społeczne, ekologiczne i ekonomiczne,
c. promowanie rozwiązań w polityce międzynarodowej charakteryzujących się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka oraz różnorodności kulturowej,
d. wspieranie idei zrównoważonego rozwoju oraz praw człowieka,
e. formułowanie progresywnych i krytycznych refleksji na temat kierunków rozwoju współczesnego świata,
f. wpływanie na najważniejsze kierunki debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. działalność badawczą i edukacyjną,
b. organizację konferencji, warsztatów, seminariów oraz szkoleń,
c. wydawanie publikacji,
d. współpracę z organizacjami utożsamiającymi się z celami Fundacji,
e. udział w projektach innych organizacji o zbliżonych celach.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele przez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest:
1. działalność odpłatna:
a. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
b. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
c. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
d. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
e. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
g. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
2. działalność nieodpłatna:
a. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
b. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
c. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
d. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
e. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
g. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000,00 PLN
(słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundatorów,
b. Zarząd,
c. Rada Fundacji.
2. Jako organ doradczy może również zostać powołana Rada Programowa.

Rada Fundatorów
§ 14

1. Rada Fundatorów składa się z obydwojga Fundatorów – Adama Traczyka i Dominiki Gmerek.
2. Do kompetencji Rady Fundatorów należą uprawnienia do:
a. wytyczania głównych kierunków działania Fundacji,
b. powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
c. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego,
d. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
e. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundacji,
f. dokonywania zmian w Statucie Fundacji,
g. decydowania o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
h. ustanawiania wewnętrznej organizacji Fundacji,
i. powołania Rady Programowej, uchwalenia jej regulaminu oraz powoływania jej członków
3. Rada Fundatorów podejmuje decyzje jednomyślnie w formie uchwał.
4. Rada Fundatorów zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na pół roku.

Zarząd
§ 15

1. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch osób, pełniących swe funkcje przez okres pięcioletniej kadencji.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację poprzez nawiązanie stosunku
pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej, o czym decyduje Rada Fundatorów.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
5. W przypadku, gdy Członkiem Zarządu jest Fundator, nie pobiera on żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Rady Fundacji.
7. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem
kadencji w drodze decyzji podjętej jednomyślnie przez Radę Fundatorów.
8. Członkowie Zarządu powołani w miejsce odwołanych członków Zarządu pełnią swoje
funkcje do końca danej kadencji Zarządu.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a. upływu kadencji,
b. śmierci członka Zarządu,
c. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia, przekazanego Radzie Fundatorów,
d. odwołania przez Radę Fundatorów.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są w drodze konsensusu w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania
pisemnego.

§ 17

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarza budżetu Fundacji,
b. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
c. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
e. powoływanie programów i uchwalanie ich regulaminów,
f. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych wymagają podpisu dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku zobowiązań finansowych przekraczających 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) konieczny jest podpis Prezesa oraz Wiceprezesa działających łącznie.

§ 18

Zarząd raz do roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

Rada Fundacji
§ 19

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.
2. Członków Rady powołuje Rada Fundatorów.
3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji wynagrodzenia.

§ 20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

§ 21

Radzie Fundacji przysługują uprawnienia kontrolne i nadzorcze, w tym uprawnienia do:
a. prowadzenia nadzoru nad realizacją kierunków działania Fundacji,
b. uchwalania regulaminu Rady Fundacji,
c. kontrolowania bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
d. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji

§ 22

1. Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

%d blogerów lubi to: